نحوه‌ی محاسبه‌ی مالیات حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۷

نحوه‌ی محاسبه‌ی مالیات حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۷

? براساس بند الف تبصره ۶ لایحه مذکور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون ۲۷۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال سالانه و ماهانه ۲۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعیین می‌شود.

۱️) نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا، فوق‌العاده و کارانه و غیره به استثنای تبصره ۱ و ۲ قانون مالیات های مستقیم مربوط به امور پژوهشی و دانشگاهی مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد ۱۰%

۲️) نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد ۱۵%

۳️) نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد ۲۵%

۴️) نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد ۳۵% تعیین می‌شود.

? معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون ۲۱۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعیین می‌شود.