اشتباه حسابداران در تهیه تراز آزمایشی

اشتباه حسابداران در تهیه تراز آزمایشی

نحوه تراز ازمایشی صحیح

اشتباهاتی که موجب عدم توازن در تراز ازمایشی می شود:
اشتباهاتی زیر باعث می شود تراز ازمایش دو ستونی و یا دو ستون اخر تراز ازمایشی چهارستونی توازن نداشته باشد

۱- اشتباه در محاسبه جمع ستون های مانده حسابها در تراز ازمایشی

۲_عدم انقال یک طرفه ثبت روزنامه به حسابهای دفتر کل
مثلا در فروش نقدی ممکن است طرف بدهکار معامله به درستی به حساب صندوق یا بانک نقل شود. اما طرف بستانکار به حساب فروش نقل نشود

۳_انتقال دادن هر دو طرف یک ثبت روزنامه به ستون بدهکار یا ستون بستانکار حسابهای دفتر کل
مثلا در نقل ثبت روزنامه مربوط به خرید اثاثه اداری ۲۰۰٫۰۰۰ ریال کالا ممکن است حساب دفتر کل اثاثه اداری به درستی بدهکار اما در نقل طرف بستانکار اشتباه شود و مبلغ مذ بور به جای ستون بستانکار حساب صندوق به ستون بدهکار صندوق نقل شود.

۴_نقل مبلغ نادرست به حسابهای دفتر کل
مثلا ممکن است ثبت روزنامه ای که در ان حساب صندوق مبلغ ۲۰٫۰۰۰ ریال بدهکار شده است. برای انتقال ان به دفتر کل به اشتباه حساب دفتر کل صندوق مبلغ۲۰۰۰ ریال بدهکار شود

۵_نوشتن رقم بدهکار وبستانکار نا مساوی برای یک معامله در دفتر روزنامه
مثلا ممکن است طرف بدهکار یک ثبت روزنامه ۴۰٫۰۰۰ ریال و طرف بستانکار ان اشتباها ۴۰۰٫۰۰۰ ریال نوشته شود. احتمال این نوع اشتباه در ثبت های مرکب بیشتر است

– اشتباهات زیر بدون انکه بر توازن تراز ازمایشی اثر بگذارند موجب عدم تطابق رقم گردش عملیات دفتر روزنامه و دفتر کل می شوند
۶_عدم اتقال دو طرف یک ثبت روزنامه به حسابهای مربوط در دفتر کل

۷_انتقال دو طرف یک ثبت روزنامه با مبلغ کمتر یا بیشتر.به حسابهای مربوط در دفتر کل

۸_وقوع اشتباهات خنثی کننده
مثلا در صورتی که جمع ستون بدهکار یک ی از حسابهای دارایی و جمع ستون بستانکار یک از حسابهای بدهی به یک میزان کمتر یا بیشتر از واقع قلم داد شود

 

 کشف اشتباهاتی که موجب عدم توازن تراز ازمایشی می شوند

معمولا برای کشف اشتباه یا اشتباهاتی که موجب عدم توازن تراز ازمایشی می شود . روش های زیر به کار می رود

۱_محاسبه مجدد جمع ستون های تراز ازمایشی به ترتیب عکس .یعنی اگر جمع ستون ها ابتدا از بالا به ژایین محاسبه شده است بار دوم.از پایین به بالا محاسبه شود

۲_مقابله مانده حسابهای دفتر کل با اقلام مندرج در تراز ازمایشی

۳_کنترل نقل مانده حسابها از یک صفحه به صفحه بعد دفتر کل

۴_کنترل محاسبات مربوط به مانده گیری حسابهای دفتر کل

۵_برسی ستون عطف دفتر روزنامه .برای پیدا کردن اقلامی که احتمالا به دفتر کل نقل نشده اند

۶_برسی صحت انتقال اقلام از دفتر روزنماه به حسابهای دفتر کل از طریق مقابله یکا یک مبالغ ثبت شده در دفتر روزنامه با مبلغ نقل شده به حسابهای دفتر کل

 

اشتباهاتی که موجب عدم توازن تراز ازمایشی نمی شود:
به طوری که پیش از این گفته شد.تهیه تراز ازمایشی وسیله موثری برای جلوگیری از برخی از اشتباهات دفتر داری است و توازن تراز ازمایشی این اطمینان را فراهم می اورد که :

– از طرف های بدهکار و بستانکار تمام معاملاتی که از دفتر روزنامه به دفتر کل نقل شده مساوی است .

– محاسبات مربوط به مانده گیری حسابهای دفتر کل صحیح است.

– جمع ستون هایی تراز ازمایشی به درستی محاسبه شده است. با وجود این.بری از اشتباهات از طریق تراز ازمایشی اشکار نمی شوند. نمونه هاای از این گونه اشتباهات به قرار زیر است:

▪از قلم افتادگی
این اشتباه زمانی رخ می دهد که یک یا چند معمله به دلایلی نظیر کمشدن اسناد و مدارک اولیه دردفتر روزنامه ثبت نگردد.مثلا برخی از اقلام فروش کالا در دفتر روزنامه ثبت نگردد و در نتیجه به حسابهای دفتر کل نیز انتقال نیابد.

▪تجزیه وتحلیل غلط یک معامله
در تجزیه و تحلیل یک معامله ممکن است حسابهایی که با ید بدهکار یا بستانکار شوند.به درستی تعیین نشود و یک قلم به حساب نامناسبی منتقل گردد . مثلا هزینه تعمیرات یک ماشین اشتباهاا به حساب دارایی مربوط نقل شود این گونه اشتباهات را اشتباهات اصولی نیز می گویند.

▪ ثبت کردن یک معامله به مبلغ کمتر یا بیشتر در دفتر روزنامه
مثلا ممکن است در ثبت خریدی به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال پس از کسر ۵% تخفیف تجاری .به جای انکه معامه به مبلغ ۱۹۰٫۰۰۰ ریال در دفتر روزنامه ثبت شود.رقم ۲۰۰٫۰۰۰ ریال ملاک ثبت قرار گیرد

▪ نقل نکردن دو طرف یک ثبت روزنامه به حسابهای دفتر کل
این اشتباه اگر چه بر توازن تراز ازمایشی اثری ندارد ولی به طوری که قبلا گفته شددر صورت تهیه تراز ازمایشی چهارستونی رقم گردش عملیات دفتر روزنامه با رقم گردش عملیات حسابهای دفتر کل یکسان نخواهد بود

▪اشتباه در نقل اقلام
این اشتباه زمانی رخ می دهد که معاملاتی به درستی در دفتر روزنامه ثبت گردد ولی مبلغ صحیح بدهکار یا بستانکار . اشتباها به بدهکار یا بستانکار حساب یا حسابهای دیگر نقل شود مثلا ممکن است در نثقل یک قلم که در دفتر روزنامه به درستی به حساب صندوق بدهکار شده است اشتباها به جای حساب صندوق حساب اثاثه اداری بدهکار شود

▪اشتباهات متقابل و خنثی کننده
گاه اثر یک اشتباه با وقوع اشتباه دیگری دقیقا به همان مبلغ خنثی می شود مثلا مانده یک حساب دارایی در دفتر کل اشتباها معمله ۲۰۰٫۰۰۰ ریال بیش از واقع محاسبه شود و در عین حال مانده یک حساب بدهی نیز به همین مبلغ اضافه تر منظور گردد و این دو اشتباه یک دیگر را خنثی کنند.

— بسیاری از اشتباهات مذ کور در جریان کار و در اثر دریافت ها وپرداخت ها مقابله اسناد ومدارک با حسابها ودر رسیدگی به حسابها کشف می شود ولی این احتمال هم وجود دارد که اشتباهی مدت ها کشف نشده باقی بماند.